ČINNOSTI

Základnou filozofiou našej spoločnosti je plné zastupovanie záujmov investora a mať jeho 100% dôveru. 
Pre investora sme schopní zabezpečiť všetky inžinierske a projektové činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou stavby, najmä však:
poradenská a konzultačná činnosť v stavebníctve
zabezpečovanie dendrologických prieskumov a projektov náhradnej výsadby
zabezpečovanie posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie (EIA)
zabezpečenie dopravno-kapacitných posúdení komunikácií a križovatiek
zabezpečovanie geodetických prác a geologických prieskumov
vypracovanie projektov stavby pre územné konanie, stavebné povolenie a pre realizáciu stavby
zabezpečenie vydania územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí
zabezpečenie výberu generálneho zhotoviteľa stavby resp. skupiny zhotoviteľov stavby podľa profesných činností - tender
zabezpečenie výkonu stavebného dozoru resp. technického dozoru investora počas realizácie stavby
zabezpečenie výkonu vedenia stavby (construction manager) počas realizácie stavby
zabezpečenie bankového monitoringu stavby

OPRÁVNENIA

Pracovníci spoločnosti sú držiteľmi odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. pre činnosti:
Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia
Kategoria Pozemné stavby
Podkategória 10 pozemné stavby
Stavebný dozor s rozsahom oprávnenia
Kategoria Pozemné stavby
Podkategória 10 pozemné stavby
Kategoria Inžinierske stavby
Podkategória 21 dopravné stavby
22 mosty, tunely
špecifikácia : mosty
24 potrubné, energetické a iné líniové stavby
špecifikácia: vodovod, kanalizácia, plynovod, miestne vodovody a kanalizácia
Kategoria Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória 31 zdravotechnické zariadenia a inštalácie, vykurovanie a klimatizačné zariadenia, požiarna ochrana
32 vykurovanie a klimatizačné zariadenia
33 elektrotechnické zariadenia
Autorizovaný stavebný inžinier s rozsahom
Kategoria I1 Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
Podkategória 410 budovy
Kategoria I4 Inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
Podkategória 530 elektrotechnické zariadenia
Odborne spôsobilá osoba na energetickú certifikáciu pre miesto spotreby energie
- Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov